Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. Rozumím Pro správné fungování webu si zapněte javascript.

eng

Název firmy: AV FACTORY s.r.o.
Adresa: Veronské náměstí 586, Praha 10
IČO: 04876881
DIČ: CZ04876881
Statutární orgán: Petr Hrbek, Stanislav Vadral

Obsah:

Elektronicky řízený dokument Etický kodex firmy AV FACTORY s.r.o.

Předmluva

Firma AV FACTORY s.r.o. se sídlem v Praze, představovaná majitelem firmy (dále jen Firma), vydává a přijímá tento etický kodex a zavazuje se jím řídit ve všech oblastech činnosti Firmy.
Mezi priority Firmy patří udržení si dlouhodobou prací vybudované dobré pověsti a důvěry odběratelů, dodavatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran.
Základní strategií firmy na trhu je nabídka kvalitních a cenově konkurenceschopných produktů a služeb.
Firma AV FACTORY s.r.o. ve všech svých činnostech dbá na dodržování všech zákonných norem a požadavků a pravidel stanovených tímto Etickým kodexem.

Odběratelé

Firma pokládá čestné a přímé jednání s odběrateli za základní předpoklad navázání dlouhodobě úspěšného obchodního vztahu s odběrateli.

Mezi prioritní oblasti ve vztahu k odběratelům Firma považuje:

  • Dodržování požadavků norem, předpisů a kvalitativních či jiných požadavků zákazníků
  • Dodržování dohodnutých termínů objednávek
  • Ochrana duševních i materiálních hodnot odběratelů

Firma při své činnosti používá a použije pouze legální metody a prostředky.
Nepřijatelné jsou jakékoliv korupční metody nebo praktiky.

Dodavatelé

Při nákupu zboží nebo služeb používá Firma pouze legitimní obchodní metody.
Firma nezneužívá své postavení na trhu a nezavdá dodavateli příčinu k takovému chování.
Korupční jednání považuje Firma za nepřípustné.
Výběr dodavatelů se provádí na základě předem stanovených pravidel nebo v souladu s pravidly obchodní soutěže.
Informace a dokumentace sdílené se svými dodavateli považuje Firma za přísně důvěrné. Elektronicky řízený dokument Etický kodex firmy AV FACTORY s.r.o.

Zaměstnanci

Každodenní vztah a styk se zaměstnanci je založen na zdvořilosti a úctě k důstojnosti každého člověka.
Výběr zaměstnanců na jednotlivé pozice je prováděn na základě jejich vzdělání či způsobilosti pro danou pozici, bez ohledu pohlaví, věk, stav a bez jakékoliv politické, rasové, náboženské či jiné diskriminace.
Firma se snaží udržet a dále zlepšovat bezpečnost a hygienu při práci, příznivé pracovní klima a podmínky pro odborný růst svých zaměstnanců.
Ve firmě nejsou tolerovány známky sexuálního, psychického nebo fyzického obtěžování.
Firma po svých zaměstnancích požaduje, aby její zaměstnanci:

  • nejednali v rozporu se zájmy zaměstnavatele.
  • řádně hospodařili se svěřenými prostředky a v mezích možností chránili majetek Firmy.
  • informace získané během výkonu práce nevyužívali a nezneužívali k osobnímu prospěchu a ani pro žádný jiný účel, než byly určeny.

Firemní kodex přísně zakazuje poskytování neúměrných darů a pohoštění dodavatelům a zákazníkům, stejně tak i přijímání takových darů a pohoštění.

Státní správa, samospráva, regionální a místní úřady

Při svojí činnosti zvažuje Firma i možný dopad na zájmy svého okolí.
Firma vždy poskytuje orgánům státní správy pravdivé a kompletní informace.
Řádné vedení účetnictví a včasné placení svých finančních závazků k orgánům statní správy a samosprávy považuje Firma za samozřejmost.
Firma vede aktivní charitativní politiku.

Environment

Firma si je plně vědoma možných dopadů svojí činnosti na životní prostředí.
Proto se zavazuje aktivně se podílet na minimalizaci dopadů firemních procesů na životní prostředí a aktivně se podílet na odstraňování možných následků své činnosti.
Firma respektuje všechny zákonné požadavky a normy v oblasti odpadů, emisí, ochrany přírody apod.
Veřejnost o svém environmentálním programu firma informuje pomocí webových stránek. Elektronicky řízený dokument Etický kodex firmy AV FACTORY s.r.o.

Konkurenční prostředí

V konkurenčním boji vyžaduje Firma po svých zaměstnancích rázné, ale čestné jednání.
Firma nepoškozuje dobré jméno svých konkurentů a nepoužívá restriktivní obchodní praktiky.
Zaměstnanci Firmy ve styku s konkurencí respektují důvěrnost obchodních či jiných informací.
Firma nezískává informace o podnikání svých konkurentů nečestným způsobem.

Vztahy zaměstnanec – Firma

Zaměstnanci jsou povinni chránit majetek Firmy a zajistit jeho efektivní využívání. Neschválené používání majetku firmy je zakázáno.
Povinností zaměstnanců je zachovávat mlčenlivost o informacích, které jim Firma nebo její partneři svěřili během i po ukončení pracovního poměru.
Zaměstnanci jsou povinni poskytovat kompletní a přesné informace vedoucím pracovníkům Firmy, interním a externím auditorům a všem dalším osobám s oprávněním k získávání informací.

Dodržování kodexu a jeho ověřování

Každý vedoucí pracovník odpovídá za seznámení svých podřízených s tímto kodexem.
Každý zaměstnanec má právo dát v případě podezření na neetické chování či rozhodnutí podnět k prošetření takového jednání prostřednictvím zřízené „Schránky důvěry“ – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo formuláře na internetových stránkách Firmy www.avfactory.cz

 

Vedení Firmy se zavazuje bez odkladu tyto podněty prošetřit a v případě potřeby stanovit odpovídající opatření.
Pravidla chování stanovená tímto kodexem platí bez výjimky pro všechny zaměstnance Firmy.
V Praze dne 10.1.2017
Petr Hrbek a Stanislav Vedral, jednatelé firmy

logo paticka

AV FACTORY s.r.o., Veronské náměstí 586
  109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy

+420 602 300 061     vedral@avfactory.cz       

spolehliva firma 2018 125 barco visual professional 2 expert partner
platebni metody

Pravidla využívání cookies | Ochrana osobních údajů a jejich zpracování  | Mapa stránek | Nastavení cookies

Výběr modulů Zavřít